Εκτύπωση

Διαγωνισμός για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

   Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειαΣ τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, συνολικού προϋπολογισμού 42.344,55 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 & 24 %).

     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/04/2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

     Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

_______________

ΕΝΤΥΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

   Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

     Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

_______________

ΕΝΤΥΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Sima_dservel.jpg