Εκτύπωση

Ενημέρωση κοινού σχετικά με προληπτικά μέτρα έναντι πυρκαγιάς

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Σερβίων –Βελβεντού στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων έναντι πυρκαγιάς, καλεί τους κατοίκους  να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

-Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση.

- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

- Δεν εναποθέτουμε κλαδιά και κλαδέματα δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων.

- Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

 Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και την υπ.αριθμ.4/2012 (ΦΕΚ 1346/τ.Β/25-04-2012) Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1), οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

Οι υπόχρεοι που δεν συμμορφώνονται υφίστανται κυρώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Υπόψη ότι σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για τον καθαρισμό, λόγω της μεγάλης έκτασης, θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Σερβίων θεωρεί δεδομένη την συνεργασία όλων και επισημαίνει ότι κάθε ολιγωρία μπορεί να αποβεί σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών μας.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκτύπωση

Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια εργασιών χλωρίωσης των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Σερβίων –Βελβεντού στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και λαμβάνοντας υπόψη  τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των Τ.Κ (Δ.Κ) του Δήμου,  σύμφωνα με  την οδηγία Υ2/2600/2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295/21-3-2007 ΚΥΑ και τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων φορέων, προβαίνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ύστερα από ενημέρωση του κοινού σε συντήρηση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης με καθαρισμό και χλωρίωση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά το πέρας της χλωρίωσης καλούνται οι κάτοικοι όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α) Να μην χρησιμοποιούν το νερό για (4) ώρες.

Β) Να ανοίξουν τους κρουνούς έτσι ώστε να απομακρυνθεί το υπερχλωριωμένο νερό των δεξαμενών και η απολύμανση να φτάσει έως τη βρύση του καταναλωτή.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για επιτρεπόμενα καύσιμα

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι από τις 9-11-2011 με την Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. οικ.189533/2011(ΦΕΚ 2654/Β/ 9-11-11) τα επιτρεπόμενα καύσιμα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τοπικής θέρμανσης (σόμπες-τζάκια) κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών,  είναι τα εξής:

1) πετρέλαιο θέρμανσης

2) αέρια καύσιμα  των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών και

3) τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips, καυσόξυλα, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1)

   Η χρήση βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) στις παραπάνω εγκαταστάσεις θέρμανσης καταργείται σε ολόκληρη την χώρα.

  Επίσης  σε ολόκληρη την χώρα, στα τζάκια, σόμπες και οποιαδήποτε εγκατάσταση θέρμανσης απαγορεύεται  η χρήση  πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων  και απορριμμάτων ως καυσίμων.

    Tέλος σας ενημερώνουμε ότι κάθε άλλης μορφής καύσιμο-υλικό (π.χ Ξυλοκάρβουνο) που  δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα καύσιμα της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται  στις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

  Πληροφορίες: Νίκου Λάμπρος, Πολ. Μηχ. με Δ΄β      

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24645 00409

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Δήμος Σερβίων –Βελβεντού στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης προέβει σε μια σειρά πρώτων ελέγχων που καθορίζονται από την οδηγία Υ2/2600/2001 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295/21-3-2007 ΚΥΑ.

 Σύμφωνα με την οδηγία επιβάλλεται να ελέγχονται και να τηρούνται (μικροβιολογικοί και φυσικοχημικοί παράμετροι) που πρέπει να ικανοποιούν το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 Όπου εμφανίζονται δείκτες μικροβιολογικού φορτίου ο Δήμος θα προβεί άμεσα στον καθαρισμό των δεξαμενών και στην απολύμανση του δικτύου με προγραμματισμό των εργασιών που θα ανακοινώνονται εγκαίρως στους Δημότες.

Πληροφορίες: Νίκου Λάμπρος, Πολ. Μηχ. με Δ΄β      

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2464 500409

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 27-05-2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 28-05-2015

 

Εκτύπωση

Απάντηση σχετικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Τ.Κ. Νεράιδας και την αποκατάσταση της αλήθειας

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τις αναφορές που έγιναν από τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Νεράιδας κ. Ξενοφών Βαϊζογλου καθώς και σε δελτίο τύπου της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης για την μη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Τ.Κ. Νεράιδας και τις ευθύνες που αποδόθηκαν στη Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται ότι όλα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν ήταν απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Το σχετικό έγγραφο (επισυνάπτεται) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έρχεται να επιβεβαιώσει τις ενέργειες που ακολούθησε όλο το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή ώστε ο Βιολογικός Καθαρισμός της Νεράιδας να λειτουργήσει νόμιμα και με ασφάλεια για τους πολίτες και τα νερά της λίμνης Πολυφύτου.

Για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί προτεραιότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας και γι αυτό προχωρά ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες:

- για την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων

- την αποκατάσταση της βλάβης - που επίσης να αναφερθεί ότι το κόστος δεν είναι της τάξης των 200 ευρώ αλλά αντίθετα ξεπερνά τις 3 χιλ. Ευρώ – και την λειτουργία του.

 To ερώτημα βέβαια είναι πως και με ποιες προδιαγραφές λειτούργησε το προηγούμενο μικρό χρονικό διάστημα ο Βιολογικός Καθαρισμός της Νεράιδας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦO ΕΔΩ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ