Εκτύπωση

Διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 52 στα Σέρβια

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

  Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 προκηρύσσει

 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 52 ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 30.226,51 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων  - Οδός Ανδρέα Παπανδρέου & Μαλούτα γωνία), στις 23/08/2018 και ώρα 10:00, υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464 5 00565 (κ. Παπαδόπουλος Μιχάλης)

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΥΔ (ΠΛΗΡΕΣ)
ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)
Εκτύπωση

Διαπραγμάτευση για αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 63224

   Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού καλεί σε διαπραγμάτευση τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για να υποβάλλουν προσφορά προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της ανωτέρω εργασίας και με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 3973-06.07.2018 διακήρυξη του αποτυχόντος διαγωνισμού και τα παρακάτω στοιχεία:

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

199.665,78 €

47.919,79 €

247.585,57 €

CPV

90511000-2

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (NUTS) / TK

EL 531 / 50500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

    Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 27/08/2018 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.

      Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των δικαιολογητικών θα γίνει την Παρασκευή 31/08/2018  ήτοι τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00.

     Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (3.993,32 €)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ