Εκτύπωση

Διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

  Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 προκηρύσσει

 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 50.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων  - Οδός Ανδρέα Παπανδρέου & Μαλούτα γωνία), στις 23/10/2018 και ώρα 10:00, υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2464 5 00564 (κ. Στάθης Χρήστος)

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΥΔ (ΠΛΗΡΕΣ)
ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)
Εκτύπωση

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ συνολικού προϋπολιγσμου 398.393,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 30%. Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 12/11/2018 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/12/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για τα τμήματα για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά σύμφωνα με το σχετικό στη διακήρυξη πίνακα (άρθρο 2.2.2.1.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 64436,1

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ