Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

   Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 157.942,09 € πλέον 24% ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

 α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 142.983,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 14.927,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα),

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων" της πύλης www.promitheus.gov.gr που αναφέρεται στα Δημόσια Έργα (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81054)

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/04/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 30/04/2019. (Πληροφορίες : Ειρήνη Αγγέλη – τηλ.: 2464500563, Μανώλης Θεοδωρίδης – τηλ.: 2464500562)

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ¨ανοιχτή διαδικασία¨ του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα µε το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016.

   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ.

 Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα μέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας  ¨Επικοινωνία¨, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dservionvelventou.gr ), καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄ της πύλης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.159,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης  του έργου είναι ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε  ΣΑΕΠ 041 και κωδ. 2017ΕΠ04100014

    Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, στα τηλέφωνα 24645 00563 και 24645 00562 και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Συστημικό αριθμό 81054.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ