Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκου – Μεσιανής – Κουβουκλίων και Ροδίτη

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τ.Ε.Υ.Δ.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒAΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

  1. Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκου – Μεσιανής – Κουβουκλίων και Ροδίτη» με συνολικό προϋπολογισμό 550.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

 α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 272.797,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα),

 β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 166.182,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Α. Παπανδρέου & Μαλούτα γωνία - κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων – Σέρβια). Πληροφορίες : Μιχάλης Παπαδόπουλος – τηλ.: 2464500565, Μανώλης Θεοδωρίδης – τηλ.: 2464500562. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους εκτός αν αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Η διακήρυξη του έργου θα αναρτηθεί για λόγους δημοσιότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (www.dservionvelventou.gr).

  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/08/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/08/2017.

 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

    Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.870,97 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

 7. Το δημοπρατούμενο έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. 2012 – 2016 (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης – κωδικός έργου 4.1.063) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με Κ.Α.:30.7324.01. 8.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ