Εκτύπωση

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ συνολικού προϋπολιγσμου 398.393,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 30%. Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 12/11/2018 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/12/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για τα τμήματα για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά σύμφωνα με το σχετικό στη διακήρυξη πίνακα (άρθρο 2.2.2.1.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 64436,1

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ