Εκτύπωση

Διαπραγμάτευση για προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού καλεί σε διαπραγμάτευση τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για να υποβάλλουν προσφορά προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας που αναφέρεται στο υπ. αριθ. (1) σχετικό με την προαναφερόμενη διαδικασία και με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 5933-09.10.2018 διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 28/01/2019 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.  Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των δικαιολογητικών θα γίνει την Παρασκευή 01/02/2019  ήτοι τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 69569

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΔΩ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ