Εκτύπωση

Διαγωνισμός αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 42631

   Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» σύμφωνα με τα παρακάτω:

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

199.665,78 €

47.919,79 €

247.585,57 €

CPV

90511000-2

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (NUTS) / TK

EL 531 / 50500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

135

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

      Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 30/06/2017 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.

  Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (3.993,32 €)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Εκτύπωση

Προμήθεια χρωμάτων από Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙ 1.800 ΛΙΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ 1.800 ΛΙΤΡΑ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24640-23892.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤOMEA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ